Chúng tôi có thể giúp quý vị!

Các tài liệu về cuộc bỏ phiếu và mẫu phiếu bầu bằng tiếng Việt có sẵn tại mỗi trạm bỏ phiếu. Để được trợ giúp, xin gọi số (415) 554-4375.