Home-FI

Home Page Banner June 2018

MGA PAKSA

Military or Overseas Voting

Pagboto ng Militar at Nasa Ibang Bansa

Bumoto nasaan maan kayo sa mundo

accessible voting

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga programa at serbisyo para sa aksesibilidad

Advisory Committees

Komite ng mga Tagapayo

Sumali sa network ng mga partner sa komunidad

Kahilingan para sa mga Panukala

Tingnan ang RFP para sa Pagpapaupa o Pag-upa ng isang Sistema para sa Pagboto

District and Special Elections

Komite para sa Simplipikasyon ng Balota

Ang mga pagpupulong ay nakatakdang magsimula sa Pebrero 26

Tulong sa Wika

Sự Hỗ Trợ, 도움

PINAKABAGONG BALITA

Submission of Ballot Arguments for Inclusion in the Voter Information Pamphlet for the June 5, 2018, Consolidated Statewide Direct Primary Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, March 13, 2018 – Arguments in favor of or against local ballot measures to be voted on in the June 5 election may be submitted to the Department of Elections for inclusion in the Voter Information Pamphlet.

Selection of Letters for the Local Ballot Measures to be Submitted to the Voters in the June 5, 2018, Consolidated Statewide Direct Primary Election
SAN FRANCISCO, Wednesday, March 7, 2018 – On Monday, March 12, at 11 a.m., the Department of Elections will select and assign a letter to identify each local measure that will appear on the ballot for the June 5, 2018, Consolidated Statewide Direct Primary Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Alamin ang mga Direksyon)

Email: SFVote@sfgov.org
Telepono: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Aksesibilidad sa Wika
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

UPDATE SA TWITTER