Home-FI

Homepage Banner Image in Filipino

MGA PAKSA

Military or Overseas Voting

Pagboto ng Militar at Nasa Ibang Bansa

Bumoto nasaan maan kayo sa mundo

accessible voting

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga programa at serbisyo para sa aksesibilidad

Advisory Committees

Komite ng mga Tagapayo

Sumali sa network ng mga partner sa komunidad

Poll Workers

Mga Manggagawa sa  Botohan

Magsilbi sa inyong komunidad bilang manggagawa sa botohan sa Araw ng Eleksyon

District and Special Elections

Pang-Distrito at Espesyal na mga Eleksyon

Basahin ang tungkol sa Pang-Distritong Eleksyon para sa Komunidad ng Japantown sa 2017

Measures for Future Elections

Mga Panukala para sa mga Susunod na Eleksyon

Tingnan ang katayuan ng pagkakasumite ng mga iminumungkahing lokal na panukala

PINAKABAGONG BALITA

San Francisco Department of Elections Certified Results of the 2017 Retirement Board Election
SAN FRANCISCO, Friday, February 10, 2017 – The San Francisco Department of Elections has canvassed the ballots cast to elect a trustee of the San Francisco Retirement Board in an election held from January 16 through February 3 and certified the results of the election on February 7.

Department of Elections Will Begin Canvass of Retirement Board Election Ballots on February 6
SAN FRANCISCO, Thursday, February 2, 2017 – To date, the Department of Elections has received approximately 15,000 ballots cast in the Retirement Board Election, which represents 24% of the total number of ballots issued.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Alamin ang mga Direksyon)

Email: SFVote@sfgov.org
Telepono: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Aksesibilidad sa Wika
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

UPDATE SA TWITTER