Impormasyon tungkol sa Komite para sa Simplipikasyon ng Balota – Hunyo 5, 2018 Pinagsamang Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon

No Electioneering

 

May pansamantalang petsa sa Lunes, Pebrero 26, 2018 ang simula ng mga pagpupulong ng Komite para sa Simplipikasyon ng Balota para sa Hunyo 5, 2018 Pinagsamang Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon.

Kailangang makumpleto ng Komite ang kanilang trabaho nang hindi lalampas sa 85 araw bago ang eleksyon, na nakatakda sa Lunes, Marso 12, 2018.

Para sa anumang sulat sa mga miyembro ng Komite para sa Simplipikasyon ng Balota, makipag-ugnayan kay Barbara Carr sa (415) 554-4375 o mag-email sa publications@sfgov.org

Mga Abiso at Agenda sa Pagpupulo

Ipinapaskil ang mga agenda nang hindi bababa sa 72 oras bago ang bawat pagpupulong, alinsunod sa Ordinansang Sunshine. Tinitiyak ding makukuha sa pinakamaagang panahong posible ang iba pang mga materyales para sa pagpupulong. Nakapaskil ang lahat ng materyales sa ayos na kung saan nasa itaas ang pinakabago.

Bumalik sa pahinang ito sa Pebrero 2018 para sa impormasyon tungkol sa mga pagpupulong.

Impormasyon tungkol sa mga Lokal na Panukala sa Balota

Bumalik sa pahinang ito sa Pebrero 2018 para sa impormasyon tungkol sa mga lokal na panukala sa balota.

Kung Kailan Magkakaroon ng Impormasyon

Ipapaskil ang impormasyon tungkol sa bawat panukala bago ang pagpupulong na itinakda para i-draft (pagsusulat nang hindi pinal) ang buod para sa panukalang iyon. Ipapaskil ang mga materyales na magiging bunga ng pagpupulong sa lalong madaling panahon, matapos ang pagpupulong. Nag-iiba-iba ang mga oras base sa kung kailan makakukuha ng mga materyales ang Departamento ng mga Eleksyon.

Impormasyong ipinapaskil bago ang pagpupulong

Kabilang sa impormasyon ang:

  • Legal na teksto ng iminumungkahing panukalang batas sa balota
  • Draft na buod mula sa tanggapan ng Abugado ng Lungsod, na nagsisilbing simula ng pagtratrabaho ng Komite habang nasa pagpupulong

Ipapaskil ang iba pang impormasyon kung magkakaroon na nito, tulad ng:

  • Mga lehislatibong buod para sa mga panukalang isinumite ng Lupon ng mga Superbisor
  • Titulo at buod mula sa Abugado ng Lungsod para sa mga inisyatibang panukala
  • Pagsusuri ng Departamento sa mga iminungkahing inisyatibang panukala na itinakda sa ilalim ng Sek. 350 ng Kodigo ng Pangmunisipal na Eleksyon ng San Francisco
  • Mga sulat na nakadirekta sa Komite kaugnay ng buod ng panukala

Impormasyong ipinapaskil matapos ang pagpupulong

Ipapaskil ang iba pang impormasyon kung magkakaroon na nito, tulad ng:

  • Aprubadong buod, at ang deadline para sa mga kahilingan para sa muling pagbibigay ng konsiderasyon
  • Mga sulat na ibinahagi sa Komite sa pagpupulong na kaugnay ng buod ng panukala
  • Mga kahilingan para sa muling pagbibigay ng konsiderasyon sa isang aprubadong buod
  • Pinal na buod na ilalathala sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante