Matutulungan Namin Kayo!

English | 中文 | Español | Filipino

Nararapat kayong bumoto sa San Francisco kung kayo ay:

Mamamayan ng Estados Unidos
18 taong gulang sa Araw ng Eleksyon
Hindi nakakulong o naka-parole (paglayang may kondisyon) para sa isang paghatol sa felony (mabigat na krimen). 
Nakatira sa San Francisco
Rehistradong bumoto sa San Francisco 

Magparehistro Upang Makaboto

Itinatakda ng Language Access Ordinance ng San Francisco, na itinaguyod noong 2001, ang mga departamento sa lungsod na nakikihalubilo sa publiko, na magkaloob ng mga isinaling materyales at serbisyo.  Kamakailan, sinertipikahan ang Filipino (Tagalog) bilang ikatlong wikang kinakailangan sa ilalim ng Language Access Ordinance ng San Francisco, bukod sa Tsino at Espanyol.

Alinsunod sa Language Access Ordinance ng San Francisco at sa batas pederal, nagkakaloob ang Departamento ng mga Eleksyon sa mga botante ng mga serbisyo at opisyal na materyales para sa eleksyon sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino.

Piliing bumoto sa Ingles, Tsino, Espanyol, o Filipino! Kung nais ninyong matanggap ang inyong Voter Information Pamphlet (Pamplet ng Impormasyon Para sa Botante) at vote-by-mail ballot (balotang ipinadadala sa pamamagitan ng mail) sa (CH/SP/FI) bukod sa Ingles, i-update ang inyong language preference (pinapaborang wika).

Mahahalagang Araw para sa Nobyembre 8, 2016, Eleksyon

 • Bumoto sa Election Center (Sentro ng Eleksyon) sa City Hall mula Oktubre 11 hanggang Nobyembre 8
 • Magparehistro upang makaboto bago o sa Oktubre 24
 • Humiling ng vote-by-mail na balota nang hindi lalampas sa Nobyembre 1

Ang mga sumusunod na impormasyon ay mayroong salin sa wika. Pumunta sa sfelections.org/toolkit para makuha:

 • Ano ang nasa balota?
 • Saan ako maaaring bumoto?
 • Gabay sa botante at halimbawang balota
 • Pagboto sa mail at pag-track (pagsubaybay) ng inyong balota
 • Pagrehistro ng botante at language preference
 • Pagboto para sa mga militar at overseas (nasa ibang bansa)

Mga Form na Bilingual sa Ingles at Filipino (Mga form at aplikasyon)

 • Form ng Opt In/Out (PDF)
 • Kahilingan para sa Vote by Mail (Pagboto sa Pamamagitan ng Mail) (PDF)
 • Kahilingan para sa Permanenteng Vote by Mail (PDF)
 • Awtorisasyon para Kumuha ng Form para sa Balotang Vote by Mail (PDF)
 • Kahilingan para Baguhin o Kanselahin ang Inyong Rehistrasyon (PDF)
 • Form para sa Deklarasyon ng Distribusyon (PDF)
 • Kahilingan para sa Form ng Isinaling Materyales (PDF)

Mga Serbisyong Bilingual sa Ingles at Filipino

 • Tumawag sa (415) 554-4310, Lunes hanggang Biyernes, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.; sa Oktubre 29-30 at Nobyembre 5-6, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m.; at sa Araw ng Eleksyon mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.
 • Mag-email
 • Mga tauhang bilingual na magbibigay ng impormasyon sa komunidad bago ang eleksyon
 • Mga Karatula ng Impormasyon sa iba’t-ibang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon
 • Mga bilingual na manggagawa sa mga itinalagang lugar ng botohan

Mga Bilingual na Kasangkapan sa Internet sa Ingles at Filipino Look up Voter Registration

Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon sa Nobyembre 8, 2016

Ang deadline ng aplikasyon para sa vote-by-mail na balota para sa Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon sa Nobyembre 8, 2016 ay lumipas na. Maaari kayong bumoto ng maaga (early voting) sa City Hall, o sa inyong lugar ng botohan o sa City Hall sa Araw ng Eleksyon.

Ang early voting ay maaaring gawin sa ground floor ng City Hall. Ang mga oras ng pagboto ay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Maaari ring bumoto ng Sabado at Linggo sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa Oktubre 29-30 at Nobyembre 5-6, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. (ang pasukan kapag Sabado at Linggo ay sa Grove St.)

Magbubukas ang mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon mula 7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. Maaari ninyong makita ang sa inyo sa pamamagitan ng pagtingin sa likod na pabalat ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, gamit ang online tool na  Paghanap sa Lugar ng Botohan at ng Halimbawang Balota, o sa pagtawag sa 415-554-4310.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa 415-554-4310 o mag-email sa amin.

Mga Madalas na Katanungan

Tulong sa telepono sa higit sa 200 na wika, mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m., at 7a.m. hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon; tumawag sa  (415) 554-4310.