Pagboto ng Militar at Nasa Ibang Bansa

Two U.S. passports displayed on a world map

 

Alam ba ninyo na maaaring makaboto saan man sa mundo ang mga miyembro ng militar ng Estados Unidos, ang kanilang mga pamilya, at ang mga mamamayan na nasa ibang bansa? Sa pagpaparehistro bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, maaari kayong humiling na matanggap ang inyong balota at mga materyales sa pagboto sa email, fax, o koreo, at bumoto sa mga labanan sa lahat ng mga eleksyong pampederal, estado, at lokal na isinasagawa sa presinto kung saan kayo huling tumira, o kung saan huling tumira ang inyong mga magulang kung hindi pa kayo nakatitira sa Estados Unidos.

Dito, makikita ninyo ang impormasyon at iba pang mga materyales para sa mga botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa, kabilang na ang mga kuwalipikasyon, impormasyon sa rehistrasyon, at mga instruksiyon para sa pagtanggap at pagbalik ng inyong balota. Para sa karagdagang tulong, mag-email sa SFVoteAbroad@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4375.

Mga Kuwalipikasyon

Kuwalipikado kayong maging botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa kung elihible kayong bumoto sa California, wala sa county kung saan kayo elihibleng bumoto, at:

 • Miyembro ng aktibo o reserbang bahagi ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos, Hukbong-Dagat, Hukbong Panghimpapawid, Mga Pangkat na Pandagat, o Guwardiya ng Baybay Dagat; isang Marinong Mangangalakal; isang miyembro ng ng United States Public Health Service Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon ng Serbisyo para sa Kalusugan ng Publiko ng Estados Unidos); isang miyembro ng National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon para sa Pambansang Administrasyon ng Karagatan at Atmospera ng Estados Unidos); o isang miyembro na nasa aktibong katayuan ng Pambansang Guwardiya o milisiya ng estado
 • Isang asawa o dependent (umaasa) ng taong inilalarawan sa itaas, o
 • Isang mamamayan ng Estados Unidos na nakatira sa labas ng teritoryo ng Estados Unidos

Magparehistro o I-update ang Inyong Impormasyon

Para makaboto sa susunod na eleksyon, magparehistro para makaboto sa o bago ang deadline, na 15 araw bago ang Araw ng Eleksyon. Sa pagpaparehistro bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, mangyaring magbigay ng isang balidong address ng tirahan sa San Francisco, na nagpapakita kung saan kayo huling tumira sa Estados Unidos, o kung saan huling tumira ang inyong mga magulang kung hindi pa kayo nakatitira sa Estados Unidos, para makapagtakda ng presinto ng botohan ang Departamento para sa inyo. Dagdag pa dito, kailangan ninyong ibigay ang kumpletong address kung saan kayo kasalukuyang naka-estasyon o naninirahan sa ibang bansa.

Magparehistro bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa

Maaari kayong mag-apply para maging botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa sa mga sumusunod:

I-update ang Inyong Impormasyon

Para magpalit ng paraan kung paano ipadadala sa inyo ang inyong balota, magbigay ng bagong address na pang-koreo, o mag-update ng inyong email address, gamitin ang Aplikasyon para sa Federal Post Card.

Kung hindi na ninyo natutugunan ang mga kuwalipikasyon para sa pagiging botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, maaari ninyong alisin ang katayuang ito sa pamamagitan ng muling pagpaparehistro para makaboto gamit ang  Aplikasyon para sa Online na Pagpaparehistro ng Kalihim ng Estado ng California at ipaalam na kayo ay "isang mamamayan ng U.S. na naninirahan sa California." Para sa iba pang opsiyon para sa rehistrasyon, bisitahin ang pahinang Mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon.

Pagtanggap ng Inyong Balota

Maaaring pumili ang mga botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa ng isa sa tatlong opsiyon para sa pagpapadala sa kanila ng balota: koreo, email, o fax. Para i-check kung sa anong paraan ipadadala sa inyo ang inyong balota base sa aming file, at para kumpirmahin ang inyong katayuan bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, gamitin ang Paraan sa Pagtiyak sa Katayuan ng Rehistrasyon.

Tanggapin sa Pamamagitan ng Koreo

Sinisimulan ng Departamento ang pagpapadala sa koreo ng mga pakete ng balota sa mga botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa 60-45 araw bago ang Araw ng Eleksyon. Laman ng pakete ng balota ninyo ang mga kard ng balota, instruksiyon sa pagboto, at isang pambalik na sobre.

Kung nag-apply kayo para sa balota makalipas ang panahong ito, mangyaring magpahintulot ng tatlo hanggang limang araw para maiproseso ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong kahilingan at maipadala ang inyong balota.

Iba-iba ang oras ng pagpapadala sa koreo sa labas ng bansa. Para sa mas mabilis na pagpapadala, maaari ninyong palitan ang paraan ninyo ng pagtanggap ng balota at gawin itong “email o fax”.

Tanggapin sa Pamamagitan ng Email o Fax

Sinisimulan ng Departamento ang pagpapadala sa fax at email ng mga balota sa mga botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa 60-45 araw bago ang Araw ng Eleksyon. Kung nag-apply kayo para sa naka-email o fax na balota makalipas ang panahong ito, mangyaring magpahintulot ng tatlo hanggang limang araw para maiproseso ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong kahilingan at maipadala ang inyong balota.

Kung nahihirapan kayong makuha o ma-print ang balotang ipinadala sa inyo sa email o fax, makipag-ugnayan para sa tulong sa Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng pag-email sa SFVoteAbroad@sfgov.org o pagtawag sa (415) 554-4375.

Federal Write-in Absentee Ballot (FWAB) (Pederal na Balota para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na Isinusulat-Lamang)

Naglalaan ang  Federal Voting Assistance Program (Pederal na Programa para sa Pagtulong sa Pagboto) ng Federal Write-In Absentee Ballot bilang back-up na balota kung hindi ninyo matatanggap sa oras ang inyong balota mula sa San Francisco. Makikita sa pahinang ito ang mga instruksiyon para sa pagmarka ng inyong Federal Write-In Absentee Ballot mga 45 araw bago ang isang eleksyon.

Pagbalik ng Inyong Balota sa Pamamagitan ng Fax

Kung nakatira kayo sa labas ng teritoryo ng Estados Unidos, maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng fax. Kailangang matanggap ng Departamento ang mga balota sa pamamagitan ng fax nang hindi lalampas sa 8 p.m. PT sa Araw ng Eleksyon. Hindi maaaring ibalik ng mga botante ang mga balota sa pamamagitan ng email.

Para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng fax, ibalik ang tatlong sumusunod na mga bagay, ayon sa ganitong pagkakasunod-sunod, sa isang pagpapadala ng fax:

 1. Kinumpleto at pinirmahang “Panunumpa ng Botante” (PDF)
 2. Kinumpleto at pinirmahang “Pambalik na Sobre ng Botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa” (nasa likod ng “Panunumpa ng Botante”)
 3. Lahat ng pahina ng mga kard ng balota ninyo na may minarkahang boto, sa sukat na maaaring i-fax (8.5 x 11 pulgada o katulad). Maaari rin ninyong i-photocopy (i-xerox) ang inyong balota para paliitin ang sukat nito.

Tandaan: Kinakailangang magbalik ng balota sa pamamagitan ng koreo ang mga botanteng militar na naka-estasyon sa loob ng Estados Unidos, at ang kanilang asawa at mga dependent (umaasa).

Pagbalik ng Inyong Balota sa Pamamagitan ng Koreo

Para mabilang, kailangang ma-postmark ang inyong balota bago o sa Araw ng Eleksyon, at matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalampas sa Biyernes, tatlong araw matapos ang Araw ng Eleksyon. Hinihikayat namin kayong ipadala sa koreo ng maaga ang inyong balota para sa kung ano pa mang mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring magpatagal ng pagdating ng inyong balota sa Departamento.

Mga Instruksiyon Kung Natanggap Ninyo ang Inyong Balota sa Pamamagitan ng Koreo

 1. Matapos markahan ang inyong balota, tanggalin ang stub ng resibo na makikita sa itaas ng bawat kard ng balota
 2. Ilagay ang lahat ng kard ng balota sa loob ng pambalik na sobre
 3. Isarang mabuti ang sobre
 4. Isulat ng print ang inyong pangalan at address sa puwang na nakalaan sa likod ng sobre
 5. Pirmahan ang deklarasyon sa puwang na nakalaan sa likod ng sobre. Para mabilang ang inyong balota, kailangang maipagtugma ang pirma ninyo sa sobre sa pirma ninyo sa inyong form ng rehistrasyon bilang botante o sa iba pang sulat na nasa Departamento ng mga Eleksyon

Mga Instruksiyon Kung Natanggap Ninyo ang Inyong Balota sa Pamamagitan ng Email o Fax

 1. Para ibalik ang inyong minarkahang balota, kumuha ng dalawang sobre
 2. Sa labas ng unang sobre, isulat ang:
  1. “Vote-by-Mail Ballot Enclosed” (Nakalakip ang Balota para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo)
  2. Inyong buong pangalan
  3. Address ng tirahan sa San Francisco kung saan kayo nakarehistro para bumoto
  4. Inyong pirma
 3. Ilagay ang inyong nabotohang balota sa loob ng unang sobre
 4. Sa labas ng ikalawang sobre, isulat ang:
          Department of Elections
          Voter Services Division
          1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
          City Hall, Room 48
          San Francisco, CA 94102, USA
 5. Ilagay ang mga sumusunod sa loob ng ikalawang sobre:
  1. Kinumpleto at pinirmahang “Pambalik na Sobre ng Botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa” 
  2. Ang unang sobre, selyado at pirmado at naglalaman ng inyong binotohang balota

Pag-track ng Inyong Balota

Gamitin ang Paraan sa Pagtiyak sa Katayuan ng Balota para i-check ang paraan ng pagpapadala ng inyong balota sa aming file, at i-track ang katayuan ng inyong balota bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa. Malalaman rin ninyo sa pamamagitan ng pagtiyak na ito kung mayroong anumang isyu na humahadlang sa Departamento ng mga Eleksyon para bilangin ang inyong balota.

Mga Espesyal na Kalagayan

Nakatuon ang Departamento sa pagbibigay ng indibiduwal na serbisyo para sa lahat ng mga botante. Kung kayo ay nasa anuman sa mga sumusunod na kalagayan, patuloy na magbasa para sa karagdagang impormasyon. Para sa karagdagang tulong, mangyaring mag-email sa SFVoteAbroad@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4375.

Mga botanteng militar na naka-estasyon sa loob ng Estados Unidos subalit nasa labas ng San Francisco

Kung kayo ay isang botanteng militar na naka-estasyon sa loob ng teritoryo ng Estados Unidos, subalit nasa labas ng San Franciso, elihible kayong mag-apply para maging botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, at maaari kayong humiling na matanggap ang inyong balota sa pamamagitan ng email, fax, o koreo. Para ibalik ang inyong balota, ipadala ito sa pamamagitan ng koreo sa Departamento ng mga Eleksyon, o i-awtorisa ang isang pinagkakatiwalaan ninyong tao para ibalik ang balota ninyo ng personal. Hindi ninyo maaaring ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng fax.

Mga botanteng militar na ipinatawag para magsilbi sa labas ng San Francisco nang mas mababa sa pitong araw bago ang isang eleksyon

Kung isa kayong botante ng San Francisco na ipinatawag para magsilbi sa labas ng San Francisco nang mas mababa sa pitong araw bago ang isang eleksyon, maaari kayong humiling na matanggap ang inyong balota sa pamamagitan ng email, fax, o koreo, at maaaring magbalik ng inyong balota sa pamamagitan ng fax o koreo. Kung kayo ay nasa kalagayang ito, tawagan agad ang Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4375 para mapabilis namin ang pagproseso ng inyong kahilingan.

Mga residente ng San Francisco na naglalakbay

Maaaring bumoto ng maaga sa Sentro ng Botohan sa City Hall ang mga residente ng San Francisco na aalis sa Araw ng Eleksyon, o humiling ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para maipadala sa isang address sa labas ng bansa.

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall 29 araw bago ang bawat eleksyon, para sa lahat ng mga botante ng San Francisco. Maaari kayong bumoto nang personal, dalhin ang inyong balota, o i-awtorisa ang sinuman para kunin ang inyong balota. Bisitahin ang pahina para sa Pagboto sa Sentro ng Botohan sa City Hall para sa karagdagang kaalaman. Maaari rin kayong humiling na mapadalahan ng isang balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa isang address sa labas ng bansa gamit ang Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Ang deadline sa paghiling ay pitong araw bago ang Araw ng Eleksyon, subalit hinihikayat namin kayong mag-apply ng mas maaga para makapaglaan ng sapat na oras para matanggap at maibalik ninyo ang inyong balota. Kinakailangang ma-postmark ang inyong balota bago o sa Araw ng Eleksyon, at matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalampas ng Biyernes, tatlong araw matapos ang Araw ng Eleksyon.