Pagboto ng Ranked-Choice

Voters passed Ranked-Choice voting as an amendment to the City Charter in March of 2002. Ranked-choice voting allows San Francisco voters to rank up to three candidates for a single office. This makes it possible to elect local officials by majority vote without the need for a separate run-off election.

Ipinasa ng mga botante ang Pagboto ng Ranked-Choice (Pag-antas ng mga kandidato) bilang isang amyenda sa Karta ng Lungsod noong Marso ng 2002. Pinahihintulutan ng Pagboto ng Ranked-choice ang mga botante ng San Francisco na pagsunud-sunurin ang hanggang sa tatlong mga kandidato para sa isang katungkulan. Ginagawa nitong posible na ihalal ang mga lokal na opisyal sa pamamagitan ng boto ng nakararami na hindi kailangan ng hiwalay na run-off na eleksyon.  

Sino ang ihahalal gamit ang pagboto ng ranked-choice?

Ang mga botante ng San Francisco ay gumagamit ng pagboto ng ranked-choice para ihalal ang Mayor (Punong-Bayan), Sheriff, District Attorney (Abogado ng Distrito), City Attorney (Abogado ng Lungsod), Treasurer (Ingat-Yaman), Assessor-Recorder (Tagatasa-Tagatala), Public Defender (Abogadong Pampubliko) at mga Miyembro ng Board of Supervisors (Lupon ng mga Supervisor).

Paano ko mamarkahan ang ranked-choice na balota?

Nakalista sa ranked-choice na balota ang pangalan ng mga kandidato sa tatlong paulit-ulit na hanay.

 1. Para markahan ang ranked-choice na balota, piliin ang inyong unang napiling kandidato sa unang hanay sa pamamagitan ng pagkumpleto sa arrow na nakaturo sa inyong pinili.
 2. Para matukoy ang pangalawang pinili, piliin ang ibang kandidato sa pangalawang hanay sa pamamagitan ng pagkumpleto sa arrow na nakaturo sa inyong pinili.
 3. Para matukoy ang pangatlong pinili, piliin ang ibang kandidato sa pangatlong hanay sa pamamagitan ng pagkumpleto sa arrow na nakaturo sa inyong pinili.

Isinusulat-Lamang na mga Kandidato

Para bumoto sa kwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato na hindi nakalista sa inyong balota, isulat ang pangalan ng tao sa blangkong linya sa dulo ng listahan ng kandidato at kumpletuhin ang arrow.

Kapag minamarkahan ang ranked-choice na balota, tandaan:

 • Maaari ninyong- pero hindi kinakailangan na- iantas nang hanggang tatlong kandidato. Kung mayroong mas kaunti sa tatlong kandidato para sa parehong katungkulan, o para magantas ng mas kaunti sa tatlong kandidato, iwanang blangko ang anumang natitirang mga hanay.
 • Kung pumili kayo ng parehong kandidato nang higit sa isang hanay, ang boto ng kandidatong iyon ay bibilangin lamang ng isang beses.
 • Ang inyong pangalawang pinili ay mabibilang lamang kung ang inyong unang piniling kandidato ay natanggal. Ang inyong pangatlong pinili ay mabibilang lamang kung ang inyong unang pinili at pangalawang pinili ay PAREHONG natanggal.

Paano ginagawa ang ranked-choice na pagboto:

 • Sa simula, binibilang ang bawat unang-piniling seleksiyon. Ang sinumang kandidato na makatatanggap ng pinakamataas (higit sa 50%) sa mga unang-piniling seleksiyon ay idedeklarang panalo.
 • Kung walang kandidatong nakatanggap nang higit sa 50% sa mga unang-piniling seleksiyon, ang kandidato na nakatanggap ng mas kaunting bilang ng unang-piniling seleksiyon ay matatanggal
 • Ang boto ng mga botante na pumili ng natanggal na kandidato bilang kanilang unang pinili ay malilipat sa kanilang pangalawang pinili.
 • Ang mga boto ay bibilangin muli. Kung mayroon mang mga natitirang kandidato na nakatanggap nang higit sa 50% na mga boto, siya ay idedeklarang panalo.
 • Kung walang nakatanggap sa mga natitirang kandidato nang higit sa 50% na mga boto, ang proseso sa pagtanggal ng mga kandidato at ang paglipat ng mga boto sa kandidatong nasa susunod na antas ay uulit-ulitin hanggang magkaroon ng panalo mula sa nakararami ang isang kandidato.   

Video ng “Pagsusuri sa Ranked-Choice na Pagboto”
Ang video na ito ay naglalaman ng komprehensibong impormasyon sa pagboto ng ranked-choice, kabilang ang halimbawang eleksyon na nagpapakita kung paano binibilang ang mga pinagpipilian.

Interaktibong Demonstrasyon ng Pagboto ng Ranked-Choice
Panoorin ang demonstrasyon ng pagboto ng ranked-choice, kabilang ang interaktibong paliwanag kung paano minamarkahan ng tama ang ranked-choice na balota.


Mga Materyales para sa Edukasyon ng Botante tungkol sa Pagboto ng Ranked-Choice 

Demonstrasyon ng Balota (PDF)
Ito ay isang halimbawa kung ano ang hitsura ng ranked-choice na balota. Pinakamahusay kung naka-print ito sa 8.5x11 inch na papel gamit ang portrait na oryentasyon.

Tri-fold Brochure para sa Pagboto ng Ranked-Choice (PDF):
Ipinapaliwanag sa brochure na ito kung paano markahan ang ranked-choice na balota at paano binibilang ang mga boto. Pinakamahusay kung naka-print ito sa 8.5x11 inch na papel gamit ang portrait na oryentasyon.

Seksiyon 13.102 Karta ng San Francisco
Pinamumunuan ng Karta ang seksiyon sa pagboto ng ranked-choice San Francsico.