Rehistrasyon para sa mga Espesyal na Kalagayan

Elections staff assisting a customer over the counter

 

Nagsusumikap ang Departamento ng mga Eleksyon para matiyak na may oportunidad para magparehistro at makaboto ang bawat elihibleng residente ng San Francisco. Kung kayo ay nasa alinman sa mga kalagayang ito, patuloy na magbasa para sa mga mahalagang impormasyon. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa (415) 554-4310.

Mga Botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa

Maaari kayong maging kuwalipikado bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa kung elihible kayong bumoto sa California, wala sa county kung saan kayo elihibleng bumoto, at kayo ay:

 • Miyembro ng aktibo o reserbang bahagi ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos, Hukbong-Dagat, Hukbong Panghimpapawid, Mga Pangkat na Pandagat, o Guwardiya ng Baybay Dagat; isang Marinong Mangangalakal; isang miyembro ng ng United States Public Health Service Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon ng Serbisyo para sa Kalusugan ng Publiko ng Estados Unidos); isang miyembro ng National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon para sa Pambansang Administrasyon ng Karagatan at Atmospera ng Estados Unidos); o isang miyembro na nasa aktibong katayuan ng Pambansang Guwardiya o milisiya ng estado
 • Isang asawa o dependent (umaasa) ng taong inilalarawan sa itaas;
 • Isang mamamayan ng U.S. na nakatira sa labas ng teritoryo ng Estados Unidos

Para sa impormasyon tungkol sa aplikasyon, at sa mga opsiyon kung paano ninyo matatanggap at maibabalik ang inyong balota, bisitahin ang pahina tungkol sa Mga Botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa.

Mga Botanteng Walang Permanenteng Address

Para magparehistro upang makaboto nang walang permanenteng address, maaari ninyong ilarawan kung saan kayo nakatira sa pamamagitan ng pagbibigay ng interseksyon ng mga kalsada sa inyong aplikasyon para sa rehistrasyon.

Dahil nakasalalay ang mga labanan at kandidatong makikita sa inyong balota sa kung saan kayo nakatira, hindi ninyo maaaring ilagay ang isang post office box o address ng negosyo bilang inyong address ng tirahan. Gayunman, maaari ninyong ilagay ang isang post office box o address ng negosyo bilang inyong address na pang-koreo para makatanggap kayo ng inyong Halimbawang Balota at mga opisyal na materyales na pang-eleksyon sa koreo.

Mga Botanteng Nahatulan Bilang Kriminal

Pinahihintulutan ng batas ng California ang mga taong may kriminal na nakaraan na makapagparehistro at makaboto. Bukod sa mga pangunahing kuwalipikasyon para magparehistro, may mga ispesipikong kondisyon kaugnay sa pagboto kung ang tao ay nahatulan bilang kriminal.

Maaari kayong magparehistro at makaboto kung kayo ay:

 • Nasa kulungan ng county:
  • Nagsisilbi ng sentensiya para sa kasong misdemeanor (maliit na paglabag sa batas)
  • Nagsisilbi ng sentensiya sa kulungan dahil sa peloni
  • Nagsisilbi ng panahon bilang kondisyon ng probisyon para sa hatol na misdemeanor o peloni
  • Naghihintay ng paglilitis
 • Naka-probasyon
 • Naka-mandatory supervision (nasa ilalim ng ipinag-uutos na pamamahala)
 • Naka-post-release community supervision (pamamahala ng county probation matapos makalaya)
 • Naka-federal-supervised release (paglayang nasa pederal na pamamahala)
 • Nakatanggap na ng juvenile wardship adjudication (pagpasya ng hukom sa legal na awtoridad ng korte na tumayo bilang magulang o tagapatnubay ng isang bata)

Kung nakadetena kayo o sinumang kakilala niyo sa isang kulungan ng San Francisco County, at mayroong alinmang kondisyon na nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa Prisoner Legal Services para magkaroon ng mas marami pang kaalaman tungkol sa mga opsiyon sa pagboto.

Prisoner Legal Services
(415) 558-2472
555 7th Street, #201
San Francisco, CA 94103

Hindi kayo maaaring magparehistro at makaboto kung kayo ay:

 • Nakakulong sa:
  • Kulungan ng Estado
  • Kulungan na Pederal
 • Kasalukuyang nagsisilbi ng sentensiyang pang-kulungan ng estado dahil sa peloni sa isang kulungan ng county o sa isang koreksiyonal na pasilidad
 • Kasalukuyang nakaparolado sa California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) (Kagawaran ng mga Pagwawasto at Rehabilitasyon ng California)
  • Sa oras na makumpleto ninyo ang inyong parole (paglayang may kondisyon), maibabalik ang inyong karapatan para makaboto, subalit kailangan ninyong magsumite ng bagong Aplikasyon para sa Rehistrasyon bilang Botante

Mga Mag-aaral sa Kolehiyo

Nakasalalay ang labanan at kandidatong makikita sa inyong balota sa address ng tirahan kung saan kayo nakarehistro.

Kung ang pinapasukan ninyong paaralan ay malayo sa inyong tahanan, may opsiyon kayong magparehistro para makaboto sa county kung saan kayo pumapasok sa paaralan, o sa county kung saan kayo permanenteng nakatira; hindi kayo maaaring magparehistro para makaboto sa parehong county.

Kung pipiliin ninyong bumoto sa pamamagitan ng koreo, maaari kayong maglagay ng address na pang-koreo kung saan ninyo gustong matanggap ang inyong balota at mga opisyal na materyales na pang-eleksyon, na iba sa inyong address ng tirahan.

Mga Botanteng Kompidensiyal

Kung nahaharap kayo sa mga sitwasyon kung saan nanganganib ang inyong buhay, maaari kayong maging kuwalipikado para maging botanteng kompidensiyal. Para sa impormasyon, bisitahin ang pahina tungkol sa  Safe at Home (Ligtas sa Tahanan) sa website ng Kalihim ng Estado ng California.

Mga Bagong Mamamayan

Kung kayo ay isang bagong mamamayan ng Estados Unidos at nakatira kayo sa San Francisco, maaari kayong magparehistro online para makaboto, o magsumite ng papel na Aplikasyon para sa Pagpaparehistro ng Botante. Bisitahin ang pahinang “Mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon".

Kung naging mamamayan kayo matapos ang deadline ng rehistrasyon para sa isang eleksyon, maaari kayong magparehistro at makaboto sa Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall, Room 48, hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon. Bisitahin ang pahinang “Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall”.

Mga Botanteng Hindi-Mamamayan (Mga Eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon)

Sa Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon noong Nobyembre 8, 2016, inaprubahan ng mga botante ng San Francisco ang Proposisyon N: Pagboto ng Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon, na may botong 54% hanggang 46%.

Ang Proposisyon N ay isang pag-amyenda sa Karta na nagpapahintulot sa isang residente ng San Francisco, na hindi mamamayan ng Estados Unidos, na nasa legal na edad para makaboto; hindi nakakulong o parolado dahil sa hatol sa peloni; at magulang, legal na tagapatnubay, o legal na kinikilalang tagapangalaga ng isang batang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad, na nakatira sa San Francisco United School District (Pinagsama-samang Distritong Pampaaralan ng San Francisco) na bumoto para sa mga miyembro ng Lupon ng Edukasyon.

Magkakaroon ng pagboto ng mga hindi-mamamayan sa susunod na eleksyon para sa mga miyembro ng Lupon ng Edukasyon, na nakatakda sa Nobyembre 6, 2018, at sa bawat eleksyon ng Lupon ng Edukasyon hanggang Nobyembre 2022. Isinasagawa ang eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon kada dalawang taon. Ang oportunidad ng mga hindi-mamamayan para makaboto sa eleksyon ng Lupon ng Edukasyon ay nakatakdang magtapos matapos ang eleksyon sa 2022, maliban na lamang kung pagtitibayin ng Lupon ng mga Superbisor ang isang ordinansa na magpapahintulot ng pagpapatuloy nito.

Habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang Departamento ng mga Eleksyon sa mga stakeholder (mga apektado at may interes sa proyekto) at mga aktibista sa komunidad para maisama ang pagboto ng mga hindi-mamamayan sa mga kasalukuyang proseso sa eleksyon, magkakaroon sa pahinang ito ng mas marami pang impormasyon. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa (415) 554-4310.

Mga Madalas na Katanungan para sa Pagboto ng Hindi-Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon

Legal Text of the Charter Amendment (Legal na Teksto ng Pag-amyenda sa Karta) (PDF)

Mga Botanteng Hindi Nakapagparehistro Bago o sa Deadline ng Rehistrasyon

Ang deadline ng pagpaparehistro bilang botante ay 15 araw bago ang eleksyon.

Kung hindi kayo nakapagparehistro bago ang deadline ng rehistrasyon, maaari kayong magparehistro at makaboto gamit ang isang probisyonal na balota sa Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall, Room 48, hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pahina tungkol sa Probisyonal na Pagboto.