Complaint Form Instructions


Instructions in English, Espanol, Tagalog and Chinese for Completion of the Citizen Complaint Form:Please answer questions in blocks 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 20, 21, & 22. Leave all other blocks blank unless you know the information requested. Please print all information in English. If you do not have a telephone number, enter a message number or the number of a neighbor, friend, or relative in block 4. If witnesses are available, write their names, addresses and telephone numbers on a separate sheet of paper and attach it to your complaint. Do not write them on the complaint form. If you do not know the officer's name or badge number, include a complete physical description on the narrative. Print your narrative. Explain what happened from beginning to end. Be specific as to the nature of your complaint against each officer. Include who, what, where, when, and why. If you need additional space, use separate sheets of paper and attach them to the complaint. YOUR STATEMENT MUST BE A TRUE AND ACCURATE ACCOUNT OF THE INCIDENT to the best of your knowledge and belief, and must be signed by you in block 25. Mail completed and signed form to:

City and County of San Francisco
Office of Citizen Complaints
25 Van Ness Ave., 7th Floor
San Francisco, CA 94102

If you have questions or need help, please call the OCC at (415) 241-7711 between 8:00 a.m. and 5:00 p.m., or leave a message with our answering service after 5:00 p.m. You may also contact your local neighborhood center for help. Interpreters can be provided at no charge.

Instrucciones Para Llenar El Formulario De Quejas De Los Ciudadanos:
Por favor conteste las preguntas de las casillas 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 20, 21, & 22. Deje sin contestar las demas preguntas a menos que sepa la informacion solicitada. El formulado debe ser contestado en Ingles. Si usted no tiene telefono escriba en la casilla 4 el numero de un servicio de mensajes, o el de un vecino, amigo o pariente. Escriba en una hoja separada los nombres, direcciones y telefonos de los testigos (si los hay), y adjunte esta informacion al formulario. En caso de que no conozca el nombre o numero de insignia de los oficiales, incluya una descripcion fisica completa (22). Describa los hechos en forma completa, sea especifico. Incluya quien que, donde cuando y porque. Su declaracion debe ser un recuento exacto y verdadero del incidente y debe estar firmada por usted (22). Para pedir informacion o solicitar ayuda visite nuestras oficinas locales o llamenos al numero (415) 241-7711 de 8:00 AM - 5:00 PM. El servicio de interpretacion es gratis. Formularios tambien pueden ser obtenidos en La Raza Information Center-- (415) 863 0764.

Paraan ng Pasagot sa Pormang ito (Citizen Complaint o Reklamo ng Mamamayan)
Mangyaring sagutin ang mga tanong sa blokeng 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 20, 21, at 22. Kung wala kayong impormasyon hinihingi dito, paki-iwanan blanko ang blokeng hindi masagot. Paki-limbag ang lahat na sagot ninyo. Kung wala kayong telepono, paki-sulat lang ang inyong "message number", o ang numero ng inyong kapit-bahay, kaibigan, o kamaganak. Kung mayroon kayong mg saksi o testigo, isulat sa ibang papel ang kanilang mga pangalan, mga tirahan, at mga telepono at ikabit ito sa reklamo ninyo. Huwag gagamitin ang pormang ito. Kung hindi ninyo alam ang pangalan ng pulis o ang numero ng kanyang tsapa, isama sa inyong salaysay ang hitsura at pamumukha ng pulis. Ilimbag ang inyong salaysay. Liwanagin lahat ang nangyari magmula sa umpisa hanggang sa katapusan. Tiyakin o siguraduhin ang inyong sinusumbong renireklamo. Sabihin o ilarawan kung sino, ano, saan, kailan, at bakit sa pangyayari. Kung kulang ang pagsusulatan dito gumamit ng ibang papel at ikabit ito sa sumbong ninyo. Sa inyong kaalaman at paniniwala, ang inilahad ninyong nangyari ay dapat lubos na katotohanan at walang kamali-mali at kailangan ninyong pirmahan ang sumbong ito sa blokeng bilang 25. Itanong sa amin kung alinman dito ay hindi maliwanag sa inyo. Kung kailangan ninyo ng tulong, paki-tawagan kami, OCC,telepono (415) 241-7711. Maaring tawagan din ninyo ang Philippine American Council sa telepono (415) 626-0773 sa pagitan ng alas-otso ng umaga at alas singko ng hapon o mag-iwan ng pahatid o "message" sa aming "answering service" paglampas dng alas-singko ng hapon.

Instruct