City Hall Department Services

Office of the Assessor

估值官辦公室/ Opisina ng Taga-Tasa/Taga-Pagtala/ Oficina del Tasador - Registrador
Phone: 3-1-1
Email: assessor@sfgov.org
Website: www.sfassessor.org
In-person services: by appointment only
亲自服务: 仅通过预约
sa mga serbisyo ng tao: sa appointment lang
servicios en persona: Solo por cita

 

Assessment Appeals Board

評估上訴委員會/ Assessment Appeals Board/ Junta de Apelaciones de Tasación
Phone: 415-554-6778
Email:  aab@sfgov.org 
Website: https://sfgov.org/aab/
In-person services: not currently available
亲自服务:目前不可用
sa mga serbisyo ng tao: hindi kasalukuyang magagamit
servicios en persona: no disponible actualmente

 

Board of Supervisors

市參事會/ Kalupunan ng mga Superbisor/ Junta de Supervisores
Phone:  415-554-5184
Email: Board.of.Supervisors@sfgov.org
Website: https://sfbos.org/
In-person services: by appointment only
亲自服务: 仅通过预约
sa mga serbisyo ng tao: sa appointment lang
servicios en persona: Solo por cita

 

Building Management

三藩市市政廳/ Munisipyo ng San Francisco/ Ayuntamiento de San Francisco
Phone: 415-554-4000
Email: City.Hall.Building.Management@sfgov.org
Website: https://sfgov.org/cityhall/contact-us
In-person services: by appointment only
亲自服务: 仅通过预约
sa mga serbisyo ng tao: sa appointment lang
servicios en persona: Solo por cita

 

City Hall Events

市政廳宴會辦事處/ Opisina ng mga Kaganapan sa City Hall/ Oficina de Eventos del Ayuntamiento
Phone: 415-554-6079
Email: cityhall.events@sfgov.org
Website: http://sfcityhallevents.org/
In-person services: not currently available
亲自服务:目前不可用
sa mga serbisyo ng tao: hindi kasalukuyang magagamit
servicios en persona: no disponible actualmente

 

County Clerk

縣書記辦公室/ Opisina ng County Clerk/ Oficina de la Secretaría del Condado
Phone: 415-554-4950
Website: https://sfgov.org/countyclerk
In-person services: not currently available
亲自服务:目前不可用
sa mga serbisyo ng tao: hindi kasalukuyang magagamit
servicios en persona: no disponible actualmente

 

Elections

選務處/ Departamento ng mga Eleksyon/ Departamento de Elecciones
Phone: 415-554-4375
Email: SFVote@sfgov.org
Website: www.sfelections.sfgov.org
In-person services: by appointment only
亲自服务: 仅通过预约
sa mga serbisyo ng tao: sa appointment lang
servicios en persona: Solo por cita

 

Film Commission

電影委員會/ Komisyon sa mga Sine/ Comisión de Cine
Phone: 415-554-6241
Email: film@sfgov.org
In-person services: not currently available
亲自服务:目前不可用
sa mga serbisyo ng tao: hindi kasalukuyang magagamit
servicios en persona: no disponible actualmente

 

Office of Small Business

小商業辦公室/ Opisina ng Maliliit na Negosyo/ Oficina de Pequeñas Empresas
Phone: 415-554-6134 (English & Spanish) / 415-554-6407 (Chinese)
Email: sfosb@sfgov.org
In-person services: not currently available
亲自服务:目前不可用
sa mga serbisyo ng tao: hindi kasalukuyang magagamit
servicios en persona: no disponible actualmente

 

Sheriff

縣警局/ Departamento ng Sheriff ng San Francisco/ Departamento del Alguacil de San Francisco
Phone: 415-554-7225
Website: www.sfsheriff.com
In-person services: by appointment only
亲自服务: 仅通过预约
sa mga serbisyo ng tao: sa appointment lang
servicios en persona: Solo por cita

 

Treasurer/Tax Collector

財務與稅收辦公室/ Treasurer at Tax Collector/ Tesorero y Recaudador de Impuestos
Phone: 3-1-1
Website: https://sftreasurer.org/help-center
In-person services: by appointment only
亲自服务: 仅通过预约
sa mga serbisyo ng tao: sa appointment lang
servicios en persona: Solo por cita