Home-FI

Learn more about Ranke-Choice VotingLearn about Conditional Voter Registration

MGA PAKSA

Ano ang nasa Hunyo 5 na Balota?

Tingnan ang mga katungkulan at panukala na nasa balota

accessible voting

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga programa at serbisyo para sa aksesibilidad

Advisory Committees

Paano Markahan ang Inyong Balota

Matuto kung paano markahan ang inyong mga kard ng balota at bumoto para sa lokal na mga kandidato gamit ang ranked-choice voting (pag-antas ng mga kandidato),

Pagboto ng Militar at Nasa Ibang Bansa

Bumoto nasaan man kayo sa mundo

District and Special Elections

Tulong sa Wika

Sự Hỗ Trợ, 도움

Resulta ng Eleksyon sa Hunyo 5

Tingnan ang iskedyul ng pag-uulat at mga resulta

PINAKABAGONG BALITA

Eligible Residents can cast a ballot at the City Hall Voting Center prior to or on Election Day, June 5
SAN FRANCISCO, Friday, May 25, 2018 –The Department of Elections encourages San Franciscans to take advantage of early voting opportunities at the City Hall Voting Center.

City Hall Voting Center Will Be Open on the Two Weekends Before Election Day, June 5
SAN FRANCISCO, Thursday, May 24, 2018 –The Department of Elections will extend the City Hall Voting Center hours, adding weekend hours.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Alamin ang mga Direksyon)

Email: SFVote@sfgov.org
Telepono: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Aksesibilidad sa Wika
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

UPDATE SA TWITTER