Upcoming Community Vaccine Events for People with Disabilities (Multilingual Information)

Upcoming Community Vaccine Events:

For general information and resources for COVID-19 and the vaccine visit: Get help for older adults and people with disabilities

People with disabilities and older adults can call the Vaccine Call Center 628-652-2700  for assistance Monday through Friday from 8am-5pm. During non-business hours people can leave messages which will be returned the next day (even on weekends). Call center staff have access to appointments reserved for people with disabilities and can assist people with accessing other websites. 

SF DPH is actively working to develop additional opportunities all the time, so people with disabilities and older adults can call the Vaccine Call Center for the most up to date information.

Próximos eventos de vacunación comunitaria:

Para obtener información general y recursos sobre el COVID-19 y la vacuna, visite: Obtenga ayuda para los adultos mayores y las personas con discapacidades

Las personas con discapacidades y los adultos mayores pueden llamar al Centro de Atención Telefónica sobre las Vacunas al 628-652-2700 para recibir asistencia, de lunes a viernes, de 8 am a 5 pm. Las personas que llamen fuera del horario de servicio pueden dejar un mensaje y uno de nuestros representantes les devolverá la llamada al día siguiente (incluso los fines de semana). El personal del centro de atención telefónica cuenta con acceso para programar citas que están reservadas para personas con discapacidades y puede ayudar a que las personas accedan a otros sitios web.   

El Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH, por sus siglas en inglés) trabaja todo el tiempo en el desarrollo de oportunidades adicionales, para que las personas con discapacidades y los adultos mayores puedan llamar al Centro de Atención Telefónica sobre las Vacunas y obtengan la información más actualizada.

即將舉辦的社區疫苗接種:

  • 失明人士燈塔疫苗接種診所 (英文) : 4月2日至5月7日期間逢週五。診所為失明/視障人士提供專門特設服務,並歡迎所有殘障人士及其護理者。可通過疫苗接種電話服務中心安排預約。電話:628-652-2700
  • 太平洋大學接種疫苗診所 (英文):下次開放時間為4 月 10 日,之後時間待定。診所為智障人士及/或發育障礙者提供服務,歡迎所有殘障人士。可於網上 (英文) 預約,也可致電疫苗接種電話服務中心: 628-652-2700要求預約協助。
  • 三藩市加州大學與凱撒醫療機構合辦疫苗接種站:  4月14日至4月29日。為殘障人士和長者提供疫苗接種。接種疫苗站提供完全無障礙通道。 可致電疫苗接種電話服務中心 628-652-2700預約。非凱撒成員亦可前往接種疫苗。

有關新型冠種病毒 (COVID-19) 和疫苗的一般資訊及資源,請瀏覽:提供長者和殘障人士提供協助網頁

殘障人士和長者可在週一至週五上午8時至下午5時,致電疫苗接種電話服務中心628-652-2700尋求協助。非辦公時間致電,請留言待次日工作人員回電(即使週末也會回電)。服務中心的工作人員可安排專為殘障人士而設的預約,並可以協助來電人士作其他相關網站查詢。

三藩市公共衛生局一直積極致力開發尋求更多機會,以供殘障人士和長者在致電疫苗接種電話服務中心時獲得最新資訊。

Mga Paparating na Kaganapan ng Bakuna sa Komunidad:

  • Parola para sa mga Klinika sa Bulag na Pagbabakuna: Biyernes, Abril 2 - Mayo 7. Nagbibigay sila ng nakatutok na mga serbisyo para sa taong may pagkabulag / mababang paningin, at tinatanggap ang lahat ng mga taong may kapansanan at kanilang mga tagapag-alaga. Maaaring ipalista ang mga appointment sa pamamagitan ng Vaccine Call Center. 628-652-2700
  •  Unibersidad ng Pacific Vaccine Clinic. Susunod na klinika Abril 10, pagkatapos ay TBD. Nagbibigay ang mga ito ng mga serbisyo para sa mga taong may kapansanan sa Intelektuwal at/o kapansanan sa Pang-unlad, ngunit bukas sa lahat ng mga taong may mga kapansanan. Ang mga appointment ay maaaring magpalista online, at ang Vaccine Call Center 628-652-2700 ay maaari din na magbigay ng tulong.
  • Unibersidad ng San Francisco, sa Pakikipagsosyo kasama ang Kaiser Permanente: Abril 14 - 29. Programa upang magbigay ng mga bakuna para sa mga taong may kapansanan at mga matatanda. Ang lugar ay ganap na naa-akses. Maaaring magpalista ng mga appointment sa pamamagitan ng Vaccine Call Center 628-652-2700. HINDI mo kailangan maging miyembro ng Kaiser upang lumahok.

Para sa pangkalahatang impormasyon at mga mapagkukunan para sa COVID-19 at pagbisita sa lugar ng pagbabakunahan: Humingi ng tulong para sa mga matatanda at taong may mga kapansanan.

Ang mga taong may kapansanan at mga matatanda ay maaaring tumawag sa Vaccine Call Center 628-652-2700 para sa tulong tuwing Lunes hanggang Biyernes simula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon. Sa mga hindi oras ng trabaho ang mga tao ay maaaring mag-iwan ng mga mensahe na ibabalik sa susunod na araw (kahit na sa katapusan ng linggo). Ang kawani ng call center ay may akses sa mga appointment na nakalaan para sa mga taong may kapansanan at maaaring makatulong sa mga tao sa pag-akses sa iba pang mga website.

Ang SF DPH ay aktibong nagtatrabaho upang makabuo ng mga karagdagan na pagkakataon sa lahat ng oras, kaya't ang mga taong may kapansanan at mga mas matatanda ay maaaring tumawag sa Vaccine Call Center para sa pinaka-napapanahong impormasyon.