May 5, 2021: Special Meeting Notice

PUBLIC NOTIFICATION OF SPECIAL MEETING
San Francisco Immigrant Rights Commission
The Immigrant Rights Commission's Awards Committee will meet on May 5, 2021 at 5:00 pm. 
Questions may be referred to the Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.


特別會議公告 
三藩市移民權益委員會
移民權益委員會其下的表彰委員會將於2021年5月5日下午5時召開會議。 
如有任何疑問,可向民政及移民辦事處(OCEIA)查詢:
請電郵civic.engagement@sfgov.org 或致電 (415)581-2360。


NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE REUNION EXTRAORDINARIA
Comisión de los Derechos de Inmigrantes de San Francisco
El comité de premios de la Comisión de Derechos de Inmigrantes celebrará su reunión el 5 de mayo de 2021, a las 5:00 p.m.
Remita cualquier cuestión a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes. Por favor envíe un correo electrónico a civic.engagement@sfgov.org o llame al 415.581.2360.  


PAMPUBLIKONG NOTISYA NG ESPESYAL NA PAGPUPULONG 
Komisyon ng Karapatan ng mga Imigrante (San Francisco Immigrant Rights Commission)
Ang Komite sa Parangal (Awards Committee) ng Komisyon sa Karapatan ng mga Imigrante ay magkakaroon ng pagpupulong sa Mayo 5, 2021 ng 5:00 pm.
Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Mag-email sa civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.