December 1, 2021: Executive Committee Meeting Rescheduling

PUBLIC NOTIFICATION OF RESCHEDULED MEETING       
San Francisco Immigrant Rights Commission                                               
The regularly scheduled Executive Committee meeting for November 24, 2021 is rescheduled to occur on December 1, 2021 at 5:30 pm.
Questions may be referred to the Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: Please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.


會議改期公告
三藩市移民權益委員會
原定於2021年11月24日舉行的常規執行委員會會議將會改期至2021年12月1日下午5時30分召開。 
如有任何疑問,可透過電郵civic.engagement@sfgov.org或致電 (415)581-2360到民政及移民辦事處 (OCEIA) 查詢。


NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE CAMBIO DE FECHA DE UNA REUNIÓN
Comisión de los Derechos de Inmigrantes de San Francisco
La reunión del Comité Ejecutivo programada regularmente para el 24 de noviembre de 2021, ha sido cambiada para el 1 de diciembre de 2021 a las 5:30 pm.
Remita cualquier cuestión a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes. Por favor, envíe un correo electrónico a: civic.engagement@sfgov.org o llame al 415.581.2360. 


PAMPUBLIKONG PAUNAWA NG PAGBABAGO NG PETSA NG PAGPUPULONG
Komisyon ng Karapatan ng mga imigrante (San Francisco Immigrant Rights Commission)
Ang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng Executive Committee sa Nobyembre 24, 2021, ay gaganapin ngayon sa Disyembre 1, 2021 sa 5:30 pm.
Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: email civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.