April 12, 2021 and May 10, 2021: Special Meetings Notice

PUBLIC NOTIFICATION OF SPECIAL MEETINGS
The Immigrant Rights Commission will be hosting a two-part series of special virtual hearings on language access in San Francisco on April 12, 2021 and May 10, 2021. These hearings will take place at the Commission’s regularly scheduled monthly meetings.
Questions may be referred to the Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.


特別會議公告
移民權益委員會將於2021年4月12日和2021年5月10日舉辦兩場有關三藩市語言服務的特別網上聽證會。 委員會的每月例會將定期舉辦這些聽證會。
如有任何疑問,可向民政及移民辦事處(OCEIA)查詢:
請電郵civic.engagement@sfgov.org 或致電 (415)581-2360。


NOTIFICACIÓN DE REUNIONES EXTRAORDINARIAS
La Comisión de Derechos de Inmigrantes llevará a cabo una serie de audiencias virtuales acerca de la accesibilidad lingüística en San Francisco las que se celebrarán 12 de abril de 2021 y 10 de mayo de 2021. Estas audiencias se celebrarán en las fechas en que la Comisión tiene sus reuniones mensuales programadas regularmente.
Remita cualquier cuestión a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes.
Por favor envíe un correo electrónico a civic.engagement@sfgov.org o llame al 415.581.2360.  


PAMPUBLIKONG NOTIPIKASYON SA MGA ESPESYAL NA PAGPUPULONG
Ang Komisyon sa Karapatan ng mga Imigrante ay magsasagawa ng dalawang parteng serye sa birtwal na hiring hinggil sa pag-akses ng wika dito sa San Francisco sa Abril 12, 2021 at Mayo 10, 2021. Ipagpupulong ang mga hiring na ito sa regular na buwanang iskedyul ng Komisyon. 
Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Mag-email sa civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.