December 5, 2018: Rescheduled Full Commission Meeting / Special Meeting

PUBLIC NOTIFICATION OF RESCHEDULED MEETING       

San Francisco Immigrant Rights Commission

November 20, 2018

The regularly scheduled Full Commission meeting for December 10, 2018 will be rescheduled to occur on Wednesday, December 5, 2018 and will be a special meeting. The location of the special meeting will be Minnesota Street Project, Gallery 200, 1275 Minnesota Street, SF 94107.

Questions may be referred to the Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.

 

會議改期公告

三藩市移民權益委員會

2018年11月20日

原定於2018年12月10日舉行的常規全體委員會會議將改期至2018年12月05日星期三召開,並且所召開的是特別會議。 該特別會議的召開地點是Minnesota Street Project, Gallery 200, 1275 Minnesota Street, SF 94107

如有任何疑問,可透過電郵civic.engagement@sfgov.org或致電 (415)581-2360到民政及移民辦事處(OCEIA)查詢。 

 

NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE CAMBIO DE FECHA DE UNA REUNIÓN

Comisión de los Derechos de Inmigrantes de San Francisco

20 de noviembre de 2018

La reunión de la Comisión Plenaria programada regularmente para el 10 de diciembre de 2018, ha sido cambiada para el miércoles, 5 de diciembre de 2018. La reunión se celebrará en Minnesota Street Project, Gallery 200, 1275 Minnesota Street, SF 94107.

Remita cualquier cuestión a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes. Por favor envíe un correo electrónico a civic.engagement@sfgov.org o llame al 415.581.2360.  

 

PAMPUBLIKONG PAUNAWA NG PAGBABAGO NG PETSA NG PAGPUPULONG

Komisyon ng Karapatan ng mga imigrante (San Francisco Immigrant Rights Commission)

Nobyembre 20, 2018

Ang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng buong Komisyon para sa Disyembre 10, 2018 ay gaganapin ngayon sa Huwebes, Disyembre 5, 2018 bilang espesyal na pagpupulong. Gaganapin ito Minnesota Street Project, Gallery 200, 1275 Minnesota Street, SF 94107.

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
email civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.