December 8, 2016: Rescheduled Executive Committee Meeting / Special Meeting

 PUBLIC NOTIFICATION OF RESCHEDULED MEETING       

San Francisco Immigrant Rights Commission

September 30, 2016

The regularly scheduled Full Commission meeting for December 12, 2016 will be rescheduled to occur on Thursday, December 8, 2016 and will be a special meeting. Location of the special meeting will be announced at a later date.

Questions may be referred to the Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.

 

 

會議改期公告

三藩市移民權益委員會

2016年09月30日

原定於2016年12月12日舉行的常規全體委員會會議將改期至2016年12月08日星期四召開,並且所召開的是特別會議。 該特別會議的召開地點有待另行公布。

如有任何疑問,可透過電郵civic.engagement@sfgov.org或致電 (415)581-2360到民政及移民辦事處(OCEIA)查詢。

 

 

NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE CAMBIO DE FECHA DE UNA REUNIÓN

Comisión de los Derechos de Inmigrantes de San Francisco

30 de septiembre de 2016

La reunión del Comisión Completa programada regularmente para el 12 de diciembre de 2016, ha sido cambiada para el jueves, 8 de octubre de 2016. La ubicación de la reunión se anunciará en una fecha posterior.

Cualquier duda puede ser referida a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes:

Por favor envíe un correo electrónico a civic.engagement@sfgov.org o llame al 415.581.2360.

 

 

PAMPUBLIKONG PAUNAWA NG PAGBABAGO NG PETSA NG PAGPUPULONG

Komisyon ng Karapatan ng mga imigrante (San Francisco Immigrant Rights Commission)

Setyembre 30, 2016

Ang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng buong Komisyon para sa Disyembre 12, 2016 ay gaganapin ngayon sa Huwebes,  Disyembre 8, 2016. Ang lugar kung saan gaganapin ang pagpupulong ay ipapaalam sa ibang petsa.

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
email civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.