January 13, 2020: Special Event Notice

PUBLIC NOTIFICATION OF SPECIAL EVENT
San Francisco Immigrant Rights Commission
Members of the Commission may attend a special event/reception on January 13, 2020 at 6:00 pm. There is no program or agenda. The special event will take place at Corridor, 100 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102.

Questions may be referred to the Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.


特別活動公告
三藩市移民權益委員會
委員會成員將於2020年1月13日下午6時出席特別活動/招待會。 無會議事項安排或議程提供。 特別活動舉行地點:Corridor餐廳, 100 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102。
如有任何疑問,可向民政及移民辦事處(OCEIA)查詢:
請電郵civic.engagement@sfgov.org 或致電 (415)581-2360

NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE EVENTO ESPECIAL
Comisión de los Derechos de Inmigrantes de San Francisco
Puede que los integrantes de la comisión acudan a un evento especial o recepción programada para el 13 de enero a las 6:00 p.m. No habrá agenda ni orden del día. El evento especial se celebrará en Corridor, 100 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102.
Remita cualquier cuestión a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes. Por favor envíe un correo electrónico a civic.engagement@sfgov.org o llame al 415.581.2360.  

PAMPUBLIKONG NOTISYA NG ESPESYAL NA PAGTITIPON
Komisyon ng Karapatan ng mga Imigrante (San Francisco Immigrant Rights Commission)
Posibleng dumalo ang mga Komisyoner sa espesyal na pagtitipon/salo-salo na naka-iskedyul sa Enero 13, 2020 ng 6:00 pm. Walang programa o nakatakdang dapat pag-usapan. Gaganapin ang espesyal na pagtitipon sa Corridor, 100 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102. Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Mag-email sa civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.