July 30, 2022: Special meeting notice

Public notification of special meeting

The members of the Commission have been invited to and may attend a social luncheon on July 30, 2022, from 12:00 p.m. to 5:00 p.m., at Pioneer Log Cabin Picnic Area, Golden Gate Park, San Francisco, CA 94118. Members of the public may attend and observe the luncheon but are not entitled to refreshments or food.

Questions may be referred to the Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: Please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.

 

特別會議公告

委員會成員均獲邀出席於2022年7月30日中午12時至下午5時在Pioneer Log Cabin Picnic Area, Golden Gate Park, San Francisco, CA 94118舉辦的午餐會。公眾人士可參加本次午餐會,但不能享用茶點或食物。

沒有計畫或議程。如有任何疑問,可向民政及移民辦事處(OCEIA)查詢:請電郵civic.engagement@sfgov.org或致電 (415)581-2360。


 

Notificación pública de reunión extraordinaria

Los miembros de la Comisión han sido invitados a asistir a un almuerzo social el 30 de julio de 2022, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., en Pioneer Log Cabin Picnic Area, Golden Gate Park, San Francisco, CA 94118. Los miembros del público pueden asistir y observar el almuerzo, pero no tienen derecho a bebidas ni comida.

Remita cualquier cuestión a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes. Por favor envíe un correo electrónico a civic.engagement@sfgov.org o llame al 415.581.2360.  

 

Pampublikong notisya ng espesyal na pagpupulong

Ang mga miyembro ng Komisyon ay naimbitahan at maaaring dumalo sa social luncheon sa Ika-30 ng Hulyo, 2022, mula 12:00 p.m. hanggang 5:00 p.m., sa Pioneer Log Cabin Picnic Area, Golden Gate Park, San Francisco, CA 94118. Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring dumalo at obserbahan ang pananghalian pero hindi pwedeng kumuha ng mga inumin o pagkain.

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Mag-email sa civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.