June 7, 2021: Special Meeting Notice

PUBLIC NOTIFICATION OF SPECIAL MEETING
San Francisco Immigrant Rights Commission
The Immigrant Rights Commission will hold a virtual tech check/practice session on June 7, 2021 at 5:30 pm, in preparation for its 2021 Immigrant Leadership Awards event. This is a passive meeting with no program or agenda, and no official business will be discussed.
Questions may be referred to the Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.


特別會議公告 
三藩市移民權益委員會
移民權益委員會爲了籌備2021年移民領袖表彰大會,將於2021年6月7日下午5時30分進行網上技術測試或練習會議。這是一個無編制會議程序或議程以及無需議事的會議。
如有任何疑問,可向民政及移民辦事處(OCEIA)查詢:
請電郵civic.engagement@sfgov.org 或致電 (415)581-2360。


NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE REUNION EXTRAORDINARIA
Comisión de los Derechos de Inmigrantes de San Francisco
La Comisión de Derechos de Inmigrantes celebrará una sesión de práctica técnica programada el 7 de junio de 2021, 5:30 pm, para prepararse para su evento de los Premios al Liderazgo de Inmigrantes. Esta es una reunión pasiva sin programa ni agenda ni asuntos oficiales que discutir.
Remita cualquier cuestión a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes. Por favor envíe un correo electrónico a civic.engagement@sfgov.org o llame al 415.581.2360.  


PAMPUBLIKONG NOTISYA NG ESPESYAL NA PAGPUPULONG 
Komisyon ng Karapatan ng mga Imigrante (San Francisco Immigrant Rights Commission)
Ipagpupulong ng Immigrant Rights Commission ang  birtwal na sesyon sa pag-tsek ng teknolihiya/praktis sa Hunyo 7, 2021 ng 5:30 pm, para paghandaan ang 2021 Immigrant Leadership Awards. Isa itong pasibo na miting at wala itong programa o adyenda, at walang opisyal na paksa na tatalakayin.
Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: 
Mag-email sa civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.