March 12, 2020: Special Meeting Notice

 

PUBLIC NOTIFICATION OF SPECIAL MEETING
San Francisco Immigrant Rights Commission
February 25, 2020
The Immigrant Rights Commission and the Human Rights Commission will hold a special joint meeting on Thursday, March 12, 2020 in Room 416 of City Hall, One Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco. For questions, please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.


特別會議公告
三藩市移民權益委員會
2020年2月25日
移民權益委員會與人權委員會將20年3月12日星期四在市政廳416號室舉行特別聯席會議,地點:One Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco。   如有疑問,請電郵:civic.engagement@sfgov.org 或致電415.581.2360。


NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE UNA REUNIÓN ESPECIAL
Comisión de los Derechos de Inmigrantes de San Francisco
25 de febrero, 2020
La Comisión de Derechos de Inmigrantes y la Comisión de Derechos Humanos celebrarán una reunión conjunta el jueves, 12 de marzo, 2020 en la sala 416 del Ayuntamiento, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco. Para más preguntas, sírvase contactarnos por correo electrónico: civic.engagement@sfgov.org; o llamando al: 415.581.2360.


PAMPUBLIKONG NOTISYA NG ESPESYAL NA PAGPUPULONG
Komisyon sa Karapatan ng mga Imigrante ng San Francisco (San Francisco Immigrant Rights Commission)
Pebrero 25, 2020
Ang Komisyon ng Karapatan ng mga Imigrante at ang Komisyon ng mga Karapatang Pantao ay magsasanib-pwersa sa isang espesyal na pagpupulong sa Huwebes, Marso 12, 2020, sa Room 416 ng City Hall, One Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco. Para sa mga tanong, mangyaring mag-email sa civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.