May 20, 2019: Ad-Hoc Committee Meetings Cancellation

PUBLIC NOTIFICATION OF CANCELED MEETINGS
San Francisco Immigrant Rights Commission
May 17, 2019
The Communications, Safety Net and Immigration Policy Committee meetings scheduled for May 20, 2019 have been canceled. 
Questions may be referred to the Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs:
Please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.

 

會議取消公告
三藩市移民權益委員會
2019年5月17日
原定於2019年5月20日舉行的通訊、安全網絡及移民政策事務委員會會議將取消。
如有任何疑問,可透過電郵civic.engagement@sfgov.org或致電 (415)581-2360到民政及移民辦事處 (OCEIA) 查詢。

 

NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE CANCELACIÓN DE REUNIONES
Comisión de los Derechos de Inmigrantes de San Francisco
17 de mayo de 2019
Las reuniones de los Comités de Comunicaciones, Política Migratoria, y Asistencia Social programadas para el 20 de mayo han sido canceladas.
Remita cualquier cuestión a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes. Por favor envíe un correo electrónico a civic.engagement@sfgov.org o llame al 415.581.2360.

 

PAMPUBLIKONG NOTISYA NG KINANSELANG PAGPUPULONG
Komisyon ng Karapatan ng mga imigrante (San Francisco Immigrant Rights Commission)
Mayo 17, 2019
Hindi na gaganapin ang pagpupulong ng Komite ng Communications, Safety Net at Immigration Policy sa Mayo 20, 2019.
Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: email civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.