September 9, 2019: Special Meeting Notice


UPDATED PUBLIC NOTIFICATION OF SPECIAL MEETING
San Francisco Immigrant Rights Commission
City Hall, Room 416
One Dr. Carlton B. Goodlett Place
San Francisco, CA 94102


August 23, 2019
The Immigrant Rights Commission and the Human Rights Commission will hold a special joint meeting on Monday, September 9, 2019 in Room 416 of City Hall, One Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco. For questions, please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.

2019年8月23日
移民權益委員會與人權委員會將2019年9月9日星期一在市政廳416號室舉行特別聯席會議,地點:One Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco。   如有疑問,請電郵:civic.engagement@sfgov.org 或致電415.581.2360。

23 de agosto, 2019
La Comisión de Derechos de Inmigrantes y la Comisión de Derechos Humanos celebrarán una reunión conjunta el lunes, 9 de septiembre en la sala 416 del Ayuntamiento, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco. Para más preguntas, sírvase contactarnos por correo electrónico: civic.engagement@sfgov.org; o llamando al: 415.581.2360.

Agosto 23, 2019
Ang Komisyon ng Karapatan ng mga Imigrante at ang Komisyon ng mga Karapatang Pantao ay magsasanib-pwersa sa isang espesyal na pagpupulong sa Lunes, Setyembre 9, 2019, sa Room 416 ng City Hall, One Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco. Para sa mga tanong, mangyaring mag-email sa civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.